vårt program

Valprogram 2015-2019 

Klepp – ein grøn kommune 

Tenk nytt, stem grønt! 

 

Målet til Miljøpartiet Dei Grøne er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal vere underordna sunne økologiske prinsipp og fremje fred og rettferd både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovudsak basert på lokale ressursar, er ein føresetnad for å nå målet.

 

MILJØ OG BEREKRAFTIG FORBRUK

Vi trur på ei positiv endring av forbruksvaner til det beste for miljøet og balansen på planeten. Ein snuoperasjon i forbruket til det beste for klima, artsmangfald og menneska sjølv. Eit sunt og reint naturmiljø er avgjerande for trivsel og helse. Vi vil at utslepp og bruk av gift i ulike samanhengar skal stansast.

Dei  Grøne vil: 

 • Arbeida aktivt for å hindra miljøforureining. Setja i gang kartlegging av forureina områder i kommunen, både på land og i vatn
 • Følgje aktivt opp kommunenssin miljø- og klimaplan.
 • Grøne offentlege rom. Fleire trerog buskar som gjer le for vinden og skapar lunare møteplassar utandørs.
 • Gå over til giftfri fjerning av ugras på kommunen sine områder.
 • Ha drikkefontenar der folk ferdast, for å sleppe alle plastflaskene.
 • Ja til søndag som en annleis dag – utan søndagsåpne butikkar.
 • Ha miljøhus i Klepp. Søka samarbeid med aktørar som kan bidra til utviklinga av eit utbyggjingsområde for miljøhus.
 • At leikeplassane i Klepp skal vera naturlege områder som stimulerer til motoriske ferdigheiter i naturleg terreng.
 • Stranda – vårt friluftsområde året rundt. Kystdugnad: Kommunen organiserer og inviterer innbyggjarane til opprydding langs kysten og strendene våre.
 • Ha eit søppelfritt miljø. Innføre kampanjen « Ein om dagen!» Alle tar ansvar og plukkar med seg søppel langs vegen, og hiver i nærmaste søppeldunk.
 • Ha eit plastfritt Klepp. Ut med plastposen og inn med handlenett.

 

BARN FOR FRAMTIDA

Vi trur på ein skule som ser heile mennesket, og som gir lærarane tillit og tid til kvar enkelt elev. Vi ønsker at skulen skal stimulera barnas evne til å møte verden med ei heilhetlig tankegang. Dette kan gjerast ved å leggja vekt på praktisk eigenerfaring. Vi trur på å gje læraren status som ein av våre aller viktigaste yrkesgrupper. Vi trur på flotte, grøne område for ungane våre i skulen og i barnehagen.

Dei Grøne vil: 

 • Behalda Vasshus skule.
 • Ha minst ein time fysisk aktivitet i skulen kvar dag
 • Leggatil rette for meir elevstyrt og interesseorientert undervisning. Til dømes gjennom skulehage, mekkesenter og liknande.
 • Styrka arbeidet mot mobbing.
 • På sikt servere eit gratis måltid økologisk mat i grunnskulen kvar dag.
 • La lærar få lov til å vera lærar og gjera det han kan best – gje undervisning med høg kvalitet til elevane.
 • Styrka dei praktisk-estetiske faga i skulen og leggja til rette for å oftare kunna trekkja desse inn i dei teoretiske faga.
 • Innføra moglegheit til sommarjobb i kommunen for unge mellom 13 og 15 år.
 • Gi alle barnehageplassar i gangavstand frå heimen om mogleg, og den enkelte skal kunne velgje heil- eller deltidsplass.
 • Arbeida for at alt personale som jobbar med barn og unge har ei grunnutrustning innen terapeutisk mestring av aggresjon, og at det vert gitt tilbod om kursing snarleg ved behov.
 • Forebyggjing er alltid betre enn reparasjon. «Det er lettare å skapa sterke born enn å reparera vaksne». Vi vil styrkja  tidleg innsats.
 • Tettare bemanning i barnehagane.

 

NY GRØN NÆRINGSOPTIMISME

Vi trur på eit fornybart samfunn. Omstillinga må skje nå. Fossildominert næringsverksemd er ei av årsakene til klimakrisa, og  vi treng større bredde i næringslivet i regionen. Den industrien og det næringslivet vi har i Klepp, har alle potensialet til å blir grøne verksemder. Vi vil styrke det lokale næringslivet og fremja grøn omstilling.

Dei Grøne vil:

 • Arbeida for auka omsetjing av lokale varer via kjedebutikkane.
 • At kommunen støttar, oppmuntrar og gjer det lettare å gå over til miljøvenleg åtferd i den etablerte industrien og forretningsverksemda som finst allereie.
 • Ha infrastruktur i form av dataforbindelse/breidband i heile kommunen.
 • Innføra kommunal støtte til installasjon av solstrømsanlegg for å få i gang dette markedet.
 • Legge til rette for Bondens marked og andre direktesalgsløysningar.
 • Innføra innkjøpsavtalar for økologiske og lokalproduserte matvarer i alle offentlege institusjonar og kantiner.
 • Aktivt arbeide for utvikling av nye arbeidsplassar som gardsturisme, lokale overnattingstader , reiselivsaktivitet og aktivitetstilbod.
 • Støtta Innovasjon Norge og andre ordningar for at små firma får hjelp finansielt i oppstartsfasen.

 

FOLKERØYSTA

Vi trur på grasrotdemokratiet og at folk har rett til å påverke. Vi trur på eit desentralisert kommune-Noreg. Ei kommunesamanslåing tyder økt sentralisering, større avstand og mindre lokaldemokrati, og engasjementet frå folk kan bli svekka. Generelt så er innbyggjarar i mindre kommunar meir nøgde enn dei i større. Sjølvstendige og myndige borgarar er grunnvollen for eit levande demokrati.

Dei Grøne vil:

 • La innbyggjaranebestemma spørsmålet om kommunesamanslåing ved folkerøysting.
 • Vera opne for meir bruk av folkerøystingar, når dei politiske alternativa er enkle å stille opp mot einannan.
 • Nytte moderne kommunikasjonsteknologi betre, for å skape auka openheit og større deltaking i meir kompliserte saker.

 

KLEPPSBUEN SI HELSE OG VELFERD

Vi trur på omsorg tilpassa den enkelte sine behov og ønsker. Som menneske har vi alle ekstra behov i periodar. Enten når vi er barn, gamle eller nokre gonger og i vår beste alder. Vi trur på at alle med ekstra behov må få tilbod om oppfølging og hjelp på ein verdig og respektfull måte. Omsorgsarbeidarar skal rapportera mindre og heller ha meir tid til den enkelte. Vi vil ikkje setje bestemor ut på anbud.

Dei Grøne vil:

 • Satsa vidare på og styrka kvardagsrehabiliteringa, slik at eldre held seg friskare lenger og klarer seg betre i eigen heim.
 • Styrka helsesøstertenesta som eit ope,lågterskeltilbod til alle barn og unge.
 • Frita pleie- og omsorgstenester for konkurranseutsetjing.
 • Styrka psykologtjenesta for barn og unge i kommunen.
 • Innføra auka kommunal kontroll over bustadbygginga – hindra spekulasjon og satsa på sosial bustadbygging.
 • Mat er helse – bruke mat aktivt som helsefremjande tiltak i institusjonar og på kjøkken i kommunale verksemder.
 • Ta ansvar og sei ja til forespørselen om å ta imot fleire flyktningar – og styrka oppfølginga av dei.
 • At me i helse og velferd opnar meir opp for at eldre skal få kontakt med dyr – kontakt med dyr er helsefremjande for mange.
 • Tilby faste heimehjelparar med aukt fokus på brukaranes behov.

 

LANDBRUKET OG MATEN VÅR

Kortreist og giftfri mat bidreg positivt i klimaregnskapet, og sjølvforsyning av mat kan bli svært viktig for oss framover. Bonden sitt arbeid er grunnlaget for vår eksistens, og bonden er og skal vera sjølvstendig næringsdrivande. Det er eit samfunnsansvar at maten vi et blir dyrka ut frå naturgjevne føresetnader og ressursgrunnlag. Oppgåva til landbruket er å produsera nok og trygg mat med så låg belastning på natur, klima og ressursar som råd. 

Dei Grøne vil: 

 • At vern av landbruksjord vert prioritert før utbygging til andre formål.
 • Stimulera til berekraftig landbruk,omlegging til økologisk drift og andelslandbruk.
 • Gjenskapa våtmarksområder der det er mogleg.
 • Stimulera til miljøvennlege spreiemetodar av husdyrgjødsel.
 • Planta frukttre og bærbuskar i offentlege rom, slik at frukt og bær blir tilgjengeleg for alle.
 • Tilby større andel økologisk mat i barnehagar, på skular og kommunale kjøkken.

 

KULTUR

Vi trur på at alle skal ha høve til å uttrykke seg og oppleve kultur, og det skal ikkje vera nødvendig å reise til eit større sentrum for å gjera det. Barn og unge skal ha tilgang til eit allsidig tilbod av kulturaktivitetar og det skal vera plass for alle i kulturskulen. Det er viktig å ta vare på kulturarven vår slik at også komande generasjonar kan bli kjende med kulturen og historia vår. Vi meiner at bibliotek er ein viktig arena for kulturlivet.

Dei Grøne vil: 

 • Få ei avklaring på kva me skal gjera med Meieriet og området rundt.
 • Ha gode møteplassar for unge i alle bygdene.
 • Gjera kulturskulen betre rusta til å ta imot fleire elevar.
 • Støtta og stimulera det frivillege arbeidet som allereie vert drive godt i Klepp.
 • Gjera biblioteket til ein attraktiv møteplass for allmennheita.
 • Få fram alle turområdene som finst i Klepp.

 

GRØN TRANSPORT

Vi trur på å leggje til rette for kollektivtransport der det er mogleg. Å leggje til rette for sykling fremjer helse og glede og kuttar utslipp og kø, og lufta vi alle puster i blir reinare. Bil er nødvendig for dei som bur på bygda. Legga press på/motivera lokale energileverandørar til å kjøpa inn og selgja vidare energi frå reine kilder.

Dei Grøne vil: 

 • At bussen korresponderer med tog til alle avgangar, både nordover og sørover.
 • Byggja sykkelskur ved togstasjonen.
 • Byggja ut gang- og sykkelstiar  i kommunen.
 • Arbeida for å auka bussfrekvens mellom Bryne-Klepp-Sandnes.
 • Arbeida for eit betre kollektivtilbud innad i kommunen.
 • Arbeida for å ha fleire sykkelvogner i togsettet slik at ein kan ta med seg sykkelen gratis.
 • Legga til rette for bruk av elbil. Utvikling av fleire ladestasjonar for el-bilar, overalt.

 

GLADE DYR

Vi trur på ein kommune der dyra har det godt, både husdyr og kjæledyr. Produksjonsdyr som blir behandla godt gjev mat av høgare kvalitet. Det er både sunnare og meir etisk rett å behandla dyra med respekt. Korleis vi behandlar dyra våre, og kva respekt vi har for dyr og deira eigenverdi, seier mykje om det samfunnet vi lever i.

 Dei Grøne vil: 

 • Etableraeit område i kommunen, eller i samarbeid med nabokommunane, der hundeeigarar kan la hundar springa
 • Støtta pelsdyrbønder som vil avvikla og satsapå ei anna  verksemd.
 • Arbeida for at lokale og norske pollinerande insekt vert brukte i drivhusnæringa. Ut med importerte humler som trugar våre arter.
 • Forby utleige av kommunale areal til sirkus som held ville og eksotiske dyr.
 • Oppmuntre bønder til å ha dyra på beite. Økologisk drift stiller krav til dyrevelferd.

     GODT VAL

11. august, 2015